Cura de continguts i fonts d’informació obertes com a relacions estratègiques en periodisme

1 comment

Codina, Lluís; Guallar, Javier (2019). «Cura de continguts i fonts d’informació obertes per a comunicadors: relacions estratègiques en un periodisme de qualitat». Comunicació: revista de recerca i d’anàlisi; 36(2): 71-86. DOI: 10.2436/20.3008.01.185  

L’article planteja que la cura de continguts (content curation) i les fonts obertes d’informació són dues peces que es poden unir al servei del periodisme de qualitat. D’una banda, les fonts obertes poden ser un dels principals instruments dels periodistes, juntament amb altres tipus de fonts, i tenen avantatges i característiques pròpies. D’altra banda, la cura de continguts proporciona el marc estratègic, a través del qual els periodistes i professionals dels mitjans poden explotar de manera especialment eficient aquestes fonts obertes.

L’article descriu una estratègia de cura de continguts aplicada al context específic del periodisme i els mitjans digitals a partir d’un diagrama de components de la cura de continguts per periodistes, i la relaciona amb les tipologies de fonts d’informació, per acabar presentant una selecció d’eines gratuïtes d’utilitat per fer cura de continguts, com ara les Alertes de Goggle, Twitter, Facebook, Flipboard i Refind.