Existeix realment col·laboració interdisciplinària en Biblioteconomia, Informació i Documentació?

1 comment

Urbano, C.; Ardanuy, J. «Cross-disciplinary collaboration versus coexistence in LIS serials: analysis of authorship affiliations in four European countries». Scientometrics (2020). https://doi.org/10.1007/s11192-020-03471-z

Ja fa temps que la bibliografia assenyala el caràcter suposadament interdisciplinari de la investigació en l’àrea de Biblioteconomia, Informació i Documentació (BID). Però, realment aquesta recerca implica una col·laboració conjunta (interdisciplinària)? O bé ens referim a la convivència d'investigadores i investigadors de diferents àmbits científics (multidisciplinària)? Aquesta és una de les preguntes que d’alguna manera els autors es formulaven el 2015 en el III International Seminar on LIS Education and Research. Segons aquest nou estudi, al menys a nivell europeu, la resposta és ben clara: la col·laboració entre disciplines és baixa i encara ho és més en els investigadors pròpiament de l’àrea de BID, que aporten de fet un terç del total de la producció analitzada, en comparació amb les altres àrees que contribueixen en aquesta metadisciplina com ara informàtica i matemàtiques, sistemes d’informació empresarials, economia, ciències experimentals, etc.

Els autors també mostren com aquesta manca de col·laboració interdisciplinària i la intensa «convivència» de diferents àrees sota una mateixa categoria temàtica, com passa a Scopus i WoS, pot afectar investigadors i institucions, si els resultats de la recerca s’avaluen segons els indicadors d’impacte dels títols en què publiquen. Això és així puix que els autors de BID es veuen temàticament abocats a publicar en revistes amb un menor impacte bibliomètric que cap de les altres àrees implicades, que tenen un patrons de citació diferents. Si bé aquest article mostra com el nivell de col·laboració dels investigadors europeus pròpiament de BID és baix, els autors ja havien posat en evidència l’escassa col·laboració a nivell transnacional, situació similar a la que es dona en el cas de la relació entre el món acadèmic i el mon professional.

Referències dels treballs relacionats:
Jordi Ardanuy; Cristóbal Urbano. «Some research questions to frame a European Union overview on LIS research». A: III International Seminar on LIS Education and Research (LIS-ER). University of Barcelona. 4-5 June 2015. Barcelona: Universitat de Barcelona. Disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/122263/7/Ardanuy%20Urbano%20congres%20bcn.pdf

Jordi Ardanuy; Cristóbal Urbano. «Una mirada italiana a la colaboración científica europea en Biblioteconomía. Información y Documentación (2010–2014)». Biblioteche Oggi Trends, 1(2), 2015, p. 71–82. Versió anglesa sota el títol «An Italian perspective of European scientific collaboration in Library and Information Science (2010–2014)». Disponible a: http://dipos it.ub.edu/dspac e/bitstream/2445/10232 8/1/65641 2.pdf

Jordi Ardanuy; Cristóbal Urbano. «The academic–practitioner gap in Spanish library and information science: An analysis of authorship and collaboration in two leading national publications». Journal of Librarianship and Information Science, 51(2), 2019, p. 317-330. Disponible a: https://doi.org/10.1177%2F0961000617726125