Fent que les notícies en vídeo siguin visibles: identificar les estratègies d'optimització dels cibermitjans a YouTube utilitzant mètriques web

1 comment

Carlos Lopezosa, Enrique Orduna-Malea & Mario Pérez-Montoro (2019). “Making Video News Visible: Identifying the Optimization Strategies of the Cybermedia on YouTube Using Web Metrics”, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2019.1628657

L'objectiu principal d'aquest estudi és identificar les principals estratègies de SEO implementades pels canals de YouTube dels cibermitjans utilitzant una bateria de mètriques web a nivell de canal i vídeo. Amb aquesta finalitat, es considera una mostra que comprèn els deu canals de cibermitjans amb el major trànsit web a Espanya. A nivell de canal, es troba una correlació positiva significativa entre la connectivitat (nombre de subscriptors), la productivitat (nombre de vídeos publicats) i l'audiència (nombre de visites). A nivell de vídeo, la correlació entre els vídeos més vistos de cada cibermitjà revela la presència de dues famílies de mètriques de nivell de vídeo: d'una banda, les relacionades amb l'impacte dels vídeos (Vistes, Popularitat, M'agrada, etc.) i, d'altra banda, els relacionats amb la implementació d'estratègies de SEO actives (principalment, etiquetes i paraules clau dins dels camps de Descripció). Els resultats semblen confirmar que és probable que les estratègies de SEO siguin més efectives quan s'apliquen a vídeos que no són publicacions d'alta qualitat o que no aborden temes populars, característiques que tendeixen a atreure a la majoria dels espectadors independentment de les estratègies de SEO emprades. Finalment, es proposa un conjunt de millors pràctiques per promoure i optimitzar vídeos a YouTube, especialment dissenyats per als cibermitjans.