Les publicacions d'accés obert dels investigadors dels centres de recerca de la Institució CERCA de Catalunya

1 comment

Rovira, Anna; Urbano, Cristóbal; Abadal, Ernest (2019). "Open access availability of Catalonia research output: Case analysis of the CERCA institution, 2011-2015", PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0216597  

En el marc de la tesi en curs d’Anna Rovira, alumna del programa de doctorat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, s’ha realitzat aquest treball destinat a estudiar la disponibilitat sense barreres de pagament de les publicacions dels investigadors dels centres de recerca de la Institució CERCA de Catalunya. En el treball s’ha contemplat, amb una elevada granularitat tipològica, tota la casuística de les formes de distribució canòniques del moviment d’accés obert (AO), com ara la via daurada del AO (revistes) o la via verda (repositoris), així com fórmules alternatives que queden fora de les recomanacions d’aquest moviment, com ara serien xarxes socials acadèmiques, o altres llocs web. L’objectiu de l’estudi era determinar el ventall tipològic de solucions que els autors adopten per oferir l’accés lliure als resultats de la seva recerca, i en quin grau les solucions adoptades encaixen amb les directrius generals sobre AO derivades de les textos normatius dels governs, o amb les polítiques que adopten els diversos centres de recerca. Les dades obtingudes serviran per emmarcar l’estudi global que en la tesi es vol fer sobre les polítiques d’AO d’aquests centres, amb l’objectiu d’identificar els factors i condicionants que poden influir en la progressiva implantació de la publicació en obert, sota fórmules consistents amb les esmentades polítiques.

En el terreny dels resultats concrets obtinguts, cal destacar que via cercadors web s’ha mirat de trobar una mostra de 3.730 articles de revista publicats per autors dels centres CERCA en el període 2011-15 presents a WoS (sobre un total de 44.423 publicats), i s’ha pogut establir que el 76% del total (2.828 articles) tenen una o més versions disponibles en accés lliure, però que només el 52% (1.940 articles) té una o més versions en repositoris de l’anomenada via verda d’accés obert, o en revistes (revistes AO pures, híbrides, o de accés lliure passat un temps d’embargament comercial).

Aquestes dades posen de manifest la puixança de les xarxes socials acadèmiques de base comercial com a factor explicatiu dels grans increments de disponibilitat en lliure accés: les xarxes acadèmiques inclouen el 50% dels articles de la mostra, essent ResearchGate i Academia les dues xarxes més utilitzades. Aquesta dada contrasta amb un 40% d’articles de la mostra localitzat en algun repositori i un 35% de casos publicats en revistes AO pures o en revistes híbrides.