Reptes tècnics i ètics en la reutilització de dades

Boté, J. , & Termens, M. (2019). "Reusing Data Technical and Ethical Challenges". DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 39(06), 329-337. doi.org/10.14429/djlit.39.06.14807

Aquest article planteja entre d’altres el significat de compartir dades. Les dades de recerca un cop compartides, es poden reutilizar, recontextualitzar o donar-les altra propòsit com per exemple construir un nou conjunt de dades. D’altra banda sembla que no és comú en totes les disciplines científiques que es comparteixin dades de recerca.

Juntament amb aquestes qüestions es plantegen dos reptes importants. D’una banda un repte tècnic que aplica als conceptes FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable). Qüestions com trobar dades fàcilment o la seva interoperabilitat afecten també a la seva posterior preservació digital. A la vegada, en recerca qualitativa on per exemple, hi ha entrevistes transcrites, aquestes poden quedar totalment fora de context en cas que no vagin acompanyades de notes que facilitin la seva interpretació.

Al respecte dels reptes ètics, sembla que queden per resoldre el nivell de confiança sobre les dades que es reutilitzen i més si són alienes a qui les investiga. També hi ha altres qüestions com el consentiment informat en estudis qualitatius o reconèixer l’autoria de les dades de recerca. Al respecte de l’autoria, els països de diferents legislacions que no sempre afavoreixen la reutilització de dades o hi ha marcs diferents al respecte del copyright sobre les dades.