Com és la recerca en les revistes espanyoles d'Informació i Documentació a Web of Science

Guallar, Javier; López-Robles, José-Ricardo; Abadal, Ernest; Gamboa-Rosales, Nadia-Karina; Cobo, Manuel-Jesús (2020). “Revistas españolas de Documentación en Web of Science: análisis bibliométrico y evolución temática de 2015 a 2019”. Profesional de la información, vol. 29, n. 6. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.06

Les revistes espanyoles de Documentació han aconseguit una presència destacada en bases de dades internacionals en els últims anys. A partir de l'estudi dels articles publicats en elles es pot conèixer quina és l'evolució de la recerca en documentació, un assumpte sobre el qual hi ha pocs estudis. En aquest article es presenta una anàlisi bibliomètrica i temàtica de les revistes espanyoles de la categoria Information Science & Library Science de Web of Science entre 2015 i 2019. D'una banda, s'analitza la producció de les revistes de manera individual i conjunta atenent a la productivitat dels autors, nombre de cites, organitzacions, països i principals publicacions. Per una altra, s'analitzen les temàtiques dels seus articles utilitzant el programari bibliomètric de mapes científics SciMAT. Entre els resultats, s'aprecia l'especialització de les revistes espanyoles de Documentació en cinc grans àrees temàtiques: Xarxes socials i mitjans digitals; Bibliometria i comunicació acadèmica; Open access, open data i big data; Biblioteques; i Gestió de la informació i el coneixement. A més, s'aprecia que aquestes revistes han anat obrint el focus temàtic cap a altres disciplines, entre les quals destaca la Comunicació.

L'organització social de fotografies a Flickr: una mirada des de la gestió d'informació personal

Franganillo, Jorge (2021). «La agregación de colecciones fotográficas en Flickr: un estudio exploratorio». Documentación de las Ciencias de la Información44(1), 35−43. https://doi.org/10.5209/dcin.70885

Les plataformes per emmagatzemar i compartir imatges han comportat noves formes d'organitzar i difondre les col·leccions de fotografies personals i han demostrat la seva utilitat com a aparador digital i com a arxiu durador. Particularment a Flickr, el dipòsit de fotografies més orientat a la creació de comunitat, els usuaris, en lloc d'agrupar les imatges segons el seu significat personal, pensen ara en un context més ampli i se centren a visibilitzar les seves creacions: les titulen, les descriuen i les incorporen a grups temàtics per fer-les més fàcils de trobar.

Com representen els usuaris de Flickr el contingut de les seves fotografies personals? A quines estratègies recorren per fer-les més fàcils de descobrir i de trobar? I en quina mesura aquests esforços de gestió coincideixen o contrasten amb els que s'exerceixen en l'àmbit personal? Amb el propòsit de respondre aquestes preguntes, aquest estudi examina una mostra de 400 imatges, que es corresponen amb altres tants autors individuals, per analitzar quins esforços dediquen els usuaris de Flickr a facilitar la recuperació i el descobriment de les seves creacions.

La conducta observada revela hàbits heterogenis d'organització social que contrasten amb els laxos esforços de gestió desenvolupats en l'àmbit personal. En l'àmbit privat les persones solen organitzar les seves fotografies per mitjà d'estratègies rudimentàries i tendeixen a amuntegar les peces en col·leccions amb una estructura jeràrquica força simple, sovint sense subcarpetes. Aquesta organització deficient obliga a confiar excessivament en la memòria autobiogràfica i en tàctiques d'assaig i error per trobar una imatge d'una col·lecció, i redueix en conseqüència l'èxit de la recuperació.

En contrast amb aquestes pràctiques rudimentàries, les activitats de gestió desenvolupades en un context social, com ara Flickr, denoten una actitud més proactiva i una motivació més gran per caracteritzar la informació i desenvolupar estratègies preparatòries per al seu descobriment. En aquesta plataforma s'aprecien, en general, esforços efectius dedicats a representar, amb més o menys encert, el contingut de les fotografies. La pràctica deliberada de titular, descriure i etiquetar les imatges està molt generalitzada i denota un interès evident per afavorir el descobriment i la recuperació del material.

El treball del documentalista researcher en una sèrie de televisió de ficció

Lillo, Sonia; Guallar, Javier (2020). “El documentalista researcher y la gestión de derechos de obras musicales en una serie de ficción. El caso de ‘Foodie Love’”. Cuadernos de Documentación Multimedia, n. 31, e72590. https://doi.org/10.5209/cdmu.72590

L'article presenta l'estudi de cas de les funcions del professional "documentalista researcher" en la sèrie de televisió de ficció Foodie Love, creada i dirigida per Isabel Coixet. A partir d'aquest cas concret, es descriu com és la feina d'un professional documentalista en cadascuna de les fases de producció de la sèrie, i s'analitza amb detall tot allò relacionat amb la gestió dels drets d'autor de les obres musicals, com ara els tipus de drets -els editorials i els fonogràfics- i les principals fonts d'informació per a aquesta activitat professional.

Adolescents construint una ‘marca personal’ a les xarxes socials

Masanet, M.-J., Márquez, I., Pires, F., & Lanzeni, D. (2020). Self-Exposure in Social Media: Teenagers’ Transmedia Practices and Skills for the Construction of a Personal Brand. In L. Mas (Ed.), Innovation in Branding and Advertising Communication (pp. 136–153). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003009276

La identitat i reputació online son elements crucials per als i les adolescents i és per això que dediquen temps i esforç a la seva construcció. Per fer-ho, els adolescents confien en plataformes com YouTube i Instagram, que funcionen com una espècie de finestra que els permet mostrar el món adolescents de la manera com ells i elles volen que sigui vist. 

Durant el desenvolupament del projecte Transmedia Literacy vam detectar que alguns adolescents mostraven competències semi-professionals a l’hora de construir una espècie de ‘marca personal’ a les xarxes socials, incloent estratègies i competències del àmbit de la publicitat o el màrqueting. Es van detectar alguns/es adolescents que començaven a professionalitzar les seves experiències arribant, inclús, a obtenir un benefici econòmic amb la seva activitat a les xarxes.

L’objectiu principal d’aquest capítol de llibre és explorar com aquests adolescents que comencen a professionalitzar-se construeixen la seva identitat online i ‘marca personal’ a les xarxes socials. Posem especial atenció a les competències i pràctiques que es posen en marxa en aquests espais i construïm un mapa que les defineix i organitza. 

Professionalitzacio_fases

Adolescents construint la seva imatge digital a les xarxes socials: explorem aprenentatges informals, competències transmèdia i perfils professionals

Masanet, M.-J., Márquez, I., Pires, F., & Lanzeni, D. (2020). Adolescentes que construyen su imagen digital en las redes sociales: aprendizajes informales, competencias transmedia y perfiles profesionales. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, (45). https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.45.1

Aquest article presenta una part dels resultats del projecte Transmedia Literacy (H2020), dut a terme amb adolescents de vuit països d'Europa, Llatinoamèrica i Austràlia. L'objectiu principal és explorar com els i les adolescents construeixen la seva imatge digital a les xarxes socials, dedicant una atenció́ especial a una part d’aquests que s'està professionalitzant i a les competències i pràctiques que duen a terme durant aquest procés.  A més, les competències detectades entre els adolescents es posen en relació amb les competències buscades en els perfils professionals de l'àrea de comunicació, com ara el perfil de gestor de comunitats (community manager), entre d’altres.

Per fer-ho, es segueixen els preceptes de l'etnografia de terminis curts (Pink; Morgan, 2013) i s’implementen diversos mètodes per a la recopilació de dades, com qüestionaris, tallers creatius, entrevistes, diaris mediàtics i observació en línia.

Dels resultats es desprèn que alguns adolescents adquireixen, de manera informal, competències que son demandades pels perfils professionals de l’àmbit de la comunicació. De fet, alguns adolescents ja s'estan professionalitzant i, fins i tot, guanyen diners mitjançant les seves pràctiques mediàtiques. A partir de les dades s'assenyala la necessitat que l'educació mediàtica obri la mirada, destaqui i aprofiti les potencialitats i els aprenentatges que els adolescents estan adquirint informalment en diversos ambients digitals.

La segona generació de teen-series: programes estatunidencs, britànics i espanyols dels 2000-2010

Fedele, M. (2020). La segunda generación de teen series: programas estadounidenses, británicos y españoles de los 2000-2010. Index Comunicación. DOI: https://doi.org/10.33732/ixc/11/01Lasegu

Les teen-series són un producte mediàtic de la cultura juvenil, al mateix temps que representen el prototip de ficció seriada preferit per l'audiència adolescent gràcies a la seva temàtica i personatges centrats en la mateixa etapa.

En aquest article, Maddalena Fedele ens presenta els resultats obtinguts d'un estudi sobre 50 teen-series contemporànies produïdes als EUA, Regne Unit i Espanya. L'estudi dibuixa les característiques fonamentals del format de la segona generació de teen-series. Aquestes, a diferència de les teen-series de primera generació produïdes als noranta, introdueixen representacions més diverses i promouen models identitaris basats en l'autoacceptació, a més d'obrir-se, alhora, a un públic jove i jove-adult.

Programes estrelles del prime-time, les teen-series de segona generació s'han configurat com a produccions populars de qualitat gràcies a l'ús d'estratègies narratives i estètiques pròpies de la nostra etapa metatelevisiva, també anomenada tercera edat d'or de la televisió.

Els acords de transformació: obrint camí cap a l’accés obert?

Borrego, Á., Anglada, L. and Abadal, E. (2020), Transformative agreements: Do they pave the way to open access?. Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1347

Els acords de transformació, també coneguts com a acords de “compensació”, “llegir i publicar” o “publicar i llegir” han canviat l’enfocament de les llicències en l’àmbit de les revistes acadèmiques: de la contenció de costos cap a la publicació en accés obert. Una anàlisi de 36 acords de transformació a text complet registrats en el registre ESAC mostra que “Acord de transformació” és un terme generalista que comprèn diferents tipologies de contractes.

En aquest article, els professors del CRICC Ernest Abadal, Lluís Anglada i Ángel Borrego diferencien entre acords pre-transformadors, acords parcialment transformadors i totalment transformadors. Els acords pre-transformadors són llicències de subscripció tradicionals que concedeixen descomptes en el preu de processament dels articles (APC) o vals per a la publicació en accés obert d'un nombre limitat d'articles. Els acords parcialment transformadors diferencien la tassa de lectura de la tassa de publicació per cobrir les despeses de processament d'un determinat nombre d'articles. Els acords totalment transformadors permeten la publicació il·limitada en accés obert de la producció acadèmica de la institució subscrita.

En les tres categories alguns acords restringeixen la publicació d'accés obert a revistes híbrides, mentre que altres permeten la publicació tant en revistes híbrides com en revistes "golden". Els acords transformatius són més transparents que les llicències de revistes tradicionals, ja que permeten als autors conservar els drets d'autor i establir disposicions per facilitar la gestió dels fluxos de treball en accés obert. És difícil avaluar si aquests acords són només una fase temporal de la transició cap a l'accés obert o si perpetuaran l'actual estructura del sistema de comunicació acadèmic i les elevades despeses associades.

Percepció i ús de la figura del “tipster” per part d’apostadors esportius en tractament

Lopez-Gonzalez, H., Rius-Buitrago, A., Jimenez-Murcia, S., & Griffiths, M. D. (2020). The utilization and perception of sports betting experts (‘tipsters’) among sports bettors with gambling problems: A qualitative focus group interview study. International Gambling Studies. DOI 10.1080/14459795.2020.1844270 [WoS, IF=2.410, Q2 Substance Abuse // Scopus, IF=0.993, Q2 Applied Psychology]

Aquest article investiga l’ús i la percepció que els apostadors esportius en tractament tenen sobre els “tipsters”. Un tipster és una persona que, suposadament, sap molt sobre esport i ven el seu coneixement en forma de consells (“tips”) a canvi de diners. Aquest coneixement és comprat pels apostadors per decidir sobre les apostes amb millor pronòstic. Els tipsters s’han convertit en uns actors molt prominents a les xarxes socials relacionades amb les apostes esportives. Tot i això, coneixem molt poc sobre l’impacte que aquestes persones tenen sobre els apostadors amb problemes de joc. L’article examina mitjançant entrevistes grupals l’opinió de 28 apostadors esportius en tractament per un trastorn de joc.

Molts apostadors en tractament han fet servir tipsters, tot i que no tenen molt clar que realment siguin eficaços. Els contactes personals i les estratègies de boca-orella sembla que són les més utilitzades per arribar als tipsters. Molts apostadors amb problemes han pensat en algun moment de la seva trajectòria com a jugadors que podrien convertir-se en un. Els apostadors tenen dificultats per entendre i harmonitzar que altres apostadors hagin estat capaços de guanyar a les apostes i ells no. L’existència dels tipsters té importància en el tractament psicològic dels apostadors perquè influeix en la seva manera de pensar el rol de l’habilitat o la fortuna en el joc d’apostes. 

Els vídeos a les xarxes socials: anàlisi dels perfils de les biblioteques públiques catalanes durant el confinament

Boté Vericad, Juan José; Sola Martínez, María José (2020). "Els vídeos a les xarxes socials i els blogs corporatius: anàlisi dels perfils de les biblioteques públiques catalanes durant el primer mes de confinament de la COVID-19". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 45 (desembre). <http://bid.ub.edu/45/bote.htm>. DOI: https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.45.3 

El propòsit principal d'aquest article és estudiar la presència dels vídeos als perfils de les xarxes socials i els blogs corporatius de les biblioteques públiques catalanes durant el primer mes de confinament (del 13 de març al 14 d'abril de 2020) amb un doble objectiu. El primer és saber si han creat o difós vídeos a les xarxes socials. El segon és delimitar-ne la tipologia i concretar el canal on s'han publicat. Com a pas previ, cal saber si les biblioteques públiques catalanes han estat actives a les xarxes socials durant aquest període independentment del contingut difós.

Per dur a terme aquest estudi es va crear un data set amb dades provinents del portal de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com de cerques a internet. El motiu pel qual es va crear fou que no existia un directori únic ni actualitzat per aquestes. Un cop construït el data set es va decidir analitzar l’activitat a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i els blogs. També es va decidir afegir els blogs en darrer lloc perquè es va observar que hi havia una gran activitat des de les mateixes biblioteques.

Aquest data set, que es troba en accés obert, disposa de 507 registres que inclouen xarxes de biblioteques, biblioteques públiques, punts de lectura i busos biblioteca. Dintre de l’article totes aquestes entitats s’han anomenat punts de servei.

Segons la seva activitat es van classificar els punts de servei en diferents categories per cada xarxa. A més, es va diferenciar entre vídeos difosos i vídeos propis. En total, s’ha analitzat de forma quantitativa els vídeos que s’han publicat en totes aquestes xarxes socials.

Finalment es van estudiar 4377 videos dels quals 3310 eren vídeos d’entreteniment. En les conclusions es detallen alguns aspectes observats a YouTube, Facebook i Twitter per a conèixer com es treballa el format vídeo a les biblioteques públiques catalanes.

 

Plecs alçats: la història de l'edició, a debat

Fernando Larraz, Josep Mengual, Mireia Sopena (eds.). Pliegos alzados: la historia de la edición, a debate. Gijón: Ediciones Trea, 2020. ISBN 978-84-17767-32-7

En els darrers anys la història de l'edició s'ha anat obrint camí entre les disciplines humanístiques com a camp d'estudis específic, singularment per la transversalitat del seu objecte, el llibre, per la multiplicitat de significats que n'impliquen la seva producció i difusió i per l'absència d'una sòlida tradició en l'àmbit iberoamericà.

Plecs alçats: la història de l'edició, a debat ofereix una guia metodològica i teòrica per a futurs treballs, i estableix els paràmetres de la discussió al voltant de la història de l'edició. Per a això, s'han reunit les aportacions d'un grup representatiu d'investigadores i investigadors que aborden els aspectes clau per a la construcció disciplinar de la història de l'edició i dels seus fonaments epistemològics, a la llum de el model d'algunes pràctiques historiogràfiques recents i atenent les particularitats dels països de l'àmbit iberoamericà. Pedro Rueda i Mònica Baró, ambdós membres del CRICC, hi han contribuït amb el capítol "La publicidad del libro: marco metodológico y teórico en el ámbito de la historia de la edición".