Intranet de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals: Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador

És la primera vegada que veniu aquí?

Per accedir a la intranet feu servir com a usuari el nom del correu electrònic (el text a l'esquerra de l'arrova).
Si és la primera vegada que hi accediu, feu servir Heu oblidat el nom d'usuari o la contrasenya? per obtenir una contrasenya temporal i poder fixar la definitiva al vostre gust.