Cristóbal Urbano, nou membre de la Junta Consultiva de la Universitat de Barcelona

El Consell de Govern, reunit el proppassat 21 d’abril de 2021, va aprovar la nova composició de la Junta Consultiva, en aplicació del que disposa l’article 64.2.c) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.

La Junta Consultiva és l'òrgan d'assessorament del rector o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica. Està composta pel rector, que la presideix, la secretària general, i vint-i-cinc membres designats pel Consell de Govern entre el personal funcionari dels cossos docents universitaris i entre els membres del professorat contractat permanent que tinguin reconeguts, almenys, tres períodes de mèrits docents i tres períodes de mèrits investigadors.

A partir d’ara, la Facultat tindrà veu en aquest òrgan, ja que un dels nous membres és el professor Cristóbal Urbano.

Seccions

El grau de Comunicació Audiovisual ve a la Facultat

El passat 19 de juliol va tenir lloc una reunió del Consell de Govern de la UB on es va aprovar el canvi de facultat del grau de Comunicació Audiovisual. Aquest canvi ja havia estat aprovat prèviament per les juntes de les Facultats de Biblioteconomia i Documentació i de Formació del Professorat. Així doncs, a partir del curs vinent el grau de Comunicació Audiovisual es cursarà a la nostra Facultat. Donem la benvinguda virtual als nous estudiants i professors a l'espera de poder-ho fer de viva veu el mes de setembre.

Seccions