Nova publicació de la UB: criteris per a la redacció dels TFG i TFM

Els Serveis Lingüístics han elaborat un recurs electrònic per a la redacció de treballs acadèmics (www.ub.edu/sl/treballs) a partir del CUB. L’objectiu és oferir als estudiants  criteris i consells per elaborar la presentació oral i escrita del treball final de grau (TFG) i el treball final de màster (TFM).

Seccions

Recomanacions per a un ús no sexista de la llengua en la documentació institucional de la UB

Els Serveis Lingüístics acaben de publicar uns criteris nous per a la redacció de textos igualitaris, tant en català com en castellà. Aquests criteris són fruit de l’acord entre diverses universitats catalanes i tenen l’objectiu de permetre una visibilització equitativa entre homes i dones en els textos institucionals de la UB. Segueixen, a més, els principis bàsics de l’«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua», un document marc que assegura un consens sobre aquesta qüestió en l’Administració pública. Hi trobareu estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors). També s’hi expliciten quins són els millors recursos segons el tipus de document i s’ha posat un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Seccions

Una nova publicació dels Serveis Lingüístics de la UB: criteris per a la redacció dels TFG i TFM

El Serveis Lingüístics de la UB acaben de publicar un recurs adreçat als estudiants que recull criteris, recomanacions i recursos per redactar els treballs finals de grau i de màster. Aquesta eina s'afegeix a moltes altres de molt útils que ens proporciona el CUB, el llibre d'estil de la UB.

Seccions