inserció laboral

6a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris catalans

Del 9 de gener al 31 de març de 2017, seran enquestats més de 32.000 titulats del sistema universitari català. Aquest estudi de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que es fa cada tres anys, té l’objectiu de recollir informació que permeti conèixer el grau d’inserció laboral i millorar els plans d'estudis. L'enquesta fa preguntes sobre aspectes com ara l'ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies d’inserció, àmbit laboral, branques, etc.), la qualitat de l'ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s'exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, mobilitat, etc.). A l'enquesta del 2014, els estudis d'IiD de la Facultat van obtenir uns resultats força satisfactoris i ara caldrà veures si es manté aquesta tònica.

Les promocions que enguany seran objecte d'estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis el 2013, els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013. Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2017.

Els estudis de la Facultat obtenen bons resultats a l'enquesta d'inserció laboral de l'AQU

Els estudis de la Facultat han obtingut bons resultats a la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes que va realitzar l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) entre tots aquells que van acabar els estudis el curs 2009-10.

Des de l'any 2001, i amb una periodicitat triennal, AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen una enquesta d'inserció laboral entre la població titulada amb l’objectiu de conèixer, entre d’altres qüestions, el temps, la qualitat, i les vies de la seva inserció laboral, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en la 5a edició de l'enquesta que, tant pel seu abast com per la seva llarga trajectòria (successives edicions el 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014), és una de les més representatives i importants d’Europa. En aquesta ocasió, es van enquestar 17.295 graduats d'una població de referència de 31.734.

Els nostres titulats presenten un bon nivell d’ocupació, que és del 84,1 % entre els diplomats en Biblioteconomia i Documentació i del 83,3 % entre els llicenciats en Documentació, percentatges clarament superiors a altres carreres de l'àmbit de les ciències socials, com ara Filosofia, Belles Arts o Geografia i Història, que se situen majoritàriament per sota del 75 %.

Segons l'enquesta, el 95 % dels estudiants que treballen actualment, han trobat feina en menys d’un any d’acabats els estudis. Dels diplomats, un 71 % han trobat feina relacionada amb el que han estudiat en els darrers dos anys de carrera, mentre que aquest percentatge s’enfila fins al 80 % entre els llicenciats.

D’altra banda, un 81% dels estudiants de la llicenciatura de Documentació tornarien a fer els mateixos estudis, que es configuren com un dels 25 més ben valorats. Els estudis de diplomatura se situen a la banda mitjana alta, i el 68,9  % dels enquestats repetiria la carrera.

Un altre aspecte destacable és que un bon nombre d’estudiants han trobat feina a través del servei d’ofertes de feina de la Facultat. Entre els diplomats, el percentatge se situa en el 28,5 % mentre que entre els llicenciats arriba fins al 32,5 %.