Terminologia sobre visualització de dades en català Javier Guallar ds., 01/12/2018 - 10:44
Recentment, el TERMCAT, Centre de Terminologia, ha publicat la Terminologia de la visualització de dades, que inclou 56 termes d’aquest camp del coneixement. Cada entrada conté la forma catalana, l’equivalència en castellà i anglès, la definició i, en alguns casos, imatges.
 
Exemples d'aquests termes són, per exemple, «agrupament» per «cluster», «gràfic d'anell» per «donut chart», etcètera. Presenta un accés alfabètic i un de temàtic, amb vuit àrees com ara Gràfics de comparació, Gràfics de distribució, Gràfics de tendència, etc.
 
En la realització de l’obra hi han col·laborat la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’empresa OneTandem. Forma part de la col·lecció Diccionaris en línia, que recull actualment més de 120 títols dels àmbits d’especialitat més diversos. 
 
 
 

Seccions

Nous termes normalitzats per Termcat

El passat 6 d’octubre de 2017, es va publicar al DOGC una nova relació de termes d’especialitats diverses aprovats pel Consell Supervisor del Termcat. Com és sabut, aquest organisme s’encarrega d’estudiar la terminologia en català i de proposar-ne formes normalitzades. A més de matèries com les ciències de la salut o l’ornitologia, en aquesta ocasió s’han fixat termes provinents de l’educació («portafolis» i termes derivats, com «portafolis d'aprenentatge» o «portafolis digital»), Internet (per exemple, «emoticona», «llista de blogs», «rastreig») o màrqueting digital («bloquejador de publicitat», «experiència d’usuari», entre d’altres). De cada terme se’n dona l’equivalència en espanyol, francès i anglès, la definició i, en alguns casos, notes. Us convidem a fer una ullada al document original: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=798730&language=ca_ES.

Seccions

Nova publicació en línia: nomenclatura de gestió universitària

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la Nomenclatura de gestió universitària en col·laboració amb la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura que està integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa. Els articles contenen les formes catalanes i les equivalències en castellà i anglès de quatre-cents termes i notes amb informació complementària quan escau. També presenta un accés temàtic, amb àrees com ara Avaluació, Cultura i llengua, Mobilitat, Personal, Títols, etc. L’obra, que també inclou noms propis d’organismes i departaments que s’han considerat necessaris, s’incorpora a la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia, que recull actualment més de 120 títols dels més diversos àmbits d’especialitat.

Seccions

Nova edició d'un diccionari sobre màrqueting digital

Fa pocs dies, el TERMCAT ha donat a conèixer la segona edició de Terminologia de màrqueting digital que havia aparegut per primera vegada el 2014, com ja vam anunciar en el seu moment.

Aquest diccionari especialitzat ens pot ser útil per conèixer les propostes terminològiques del Centre de Terminologia de Catalunya en aquest camp, en el qual treballen alguns dels nostres exalumnes. Aquesta segona edició reuneix 170 termes, amb la definició i l'equivalència a l'anglès, el castellà i el francès. Alguns exemples de termes recollits són: «apunt» (en anglès, «post»), «cura de continguts» (en anglès, «content curation»), «gestor de comunitats» (en anglès, «community manager»), «mitjà social» (en anglès, «social media»), etcètera.

El TERMCAT ha elaborat més de 100 diccionaris terminològics especialitzats, com aquest, que es troben disponibles en línia a partir de la seva pàgina web. Entre les matèries que poden ser-nos d'utilitat hi ha: Administració electrònica, Dispositius mòbils, Llibre, Xarxes socials...

Seccions

Darreres modificacions al diccionari normatiu: «prescripció literària»?

El passat 17 d’abril de 2015, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar una sèrie de modificacions al Diccionari de la llengua catalana, que fixa la norma escrita de la nostra llengua. En total, són 51 paraules noves, que a partir d’ara es consideren correctes en català, i quasi 300 modificacions en les definicions d’articles ja existents. Tots els canvis ja són consultables a la versió en línia del diccionari.

Entre les modificacions, n’hi ha una en l’article «biblioteca», que ens toca ben de prop. Fins ara, la primera accepció d’aquest terme era «Lloc que conté una col·lecció de llibres, publicacions periòdiques o altres documents, organitzats segons sistemes preestablerts i destinats a servir al públic». A partir d’ara, canvia lleugerament la darrera part de la definició: «Lloc que conté una col·lecció de llibres, publicacions periòdiques o altres documents, organitzats segons sistemes preestablerts, per a ésser consultats».

També s’han fet lleugeres modificacions formals en el contingut del verb «prescriure», que no impliquen canvis en el seu significat. Això ens dóna peu a comentar un ús impropi que modernament es dóna a aquesta paraula i derivats en el nostre camp professional. Quan diem «Prescripció de còmic» o «Aprendre a prescriure el fons cinematogràfic» (exemples presos d’un pla de formació de bibliotecaris) no volem utilitzar el sentit acceptat pel diccionari, que és sinònim d’«ordenar» o «receptar», sinó més aviat volem dir «aconsellar» o «recomanar». Serien aquests darrers verbs (i els seus derivats) els que hauríem d’utilitzar per parlar amb correcció acadèmica.

Vegeu la llista sencera de les noves incorporacions i modificacions al diccionari a partir d’aquest enllaç: http://www.iec.cat/activitats/butlleti/detall.asp?id_noticies=1492&numero=201.

Etiquetes

Seccions

Novetat a l'UBTERM: «Termes d’astrofísica»

El portal UBTERM acaba d’incorporar Termes d’astrofísica, un breu recull terminològic que ofereix solucions denominatives en català per als termes d’aquest àmbit que solen usar-se en anglès, ja sigui per desconeixement de la forma normalitzada en català o perquè no hi ha una denominació consensuada o prou satisfactòria.

L’obra ha estat elaborada per Jordi Miralda, professor del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona. L’edició, en línia, ha anat a càrrec dels Serveis Lingüístics.

Seccions

«Els tutors tutoritzem»

Fa cosa d’unes setmanes el Consell Supervisor del Termcat va establir com a forma acceptada el verb «tutoritzar» per designar l’acció de realitzar una tutoria (d’un estudiant, d’un treball, etc.).

Fins ara no hi havia una posició presa per part de les autoritats lingüístiques, i més aviat els serveis lingüístics de diverses institucions (entre ells, els de la UB) recomanaven «tutorar», per semblança a altres verbs. Així ho vam recomanar nosaltres en el seu moment.

Però ara tenim una nova pauta: «Els tutors tutoritzem!»

Podeu llegir-ne més informació a: http://www.ub.edu/xdl/vocabularia/archives/2234

i també a: http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/144/

Seccions

Estat de la qüestió (no «de l’art»)

De vegades veiem en escrits catalans l’expressió «estat de l’art», amb el sentit d’«examen documental exhaustiu que es fa d'una matèria determinada, generalment com a pas previ d'un treball de recerca».

Es tracta, com es pot veure clarament, d’un calc de l’anglès «state of the art». En català la manera acceptada de dir aquesta idea és «estat de la qüestió».

Seccions

Terminologia del llibre

Amb motiu del dia de Sant Jordi, el TERMCAT ha preparat un diccionari especialitzat en la terminologia al voltant del llibre. Són prop de 200 termes relacionats amb la indústria editorial, concretament amb l’edició, la impressió, la comercialització i la publicitat.

L’obra es titula Terminologia del llibre, i la podreu trobar en línia aquí: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/143/Presentacio/

Seccions