Disponibilitat en accés obert de les publicacions dels centres CERCA

Rovira A, Urbano C, Abadal E (2019). "Open access availability of Catalonia research output: Case analysis of the CERCA institution, 2011-2015". PLoS ONE 14(5): e0216597. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216597

Objectiu: S’analitza la disponibilitat en accés obert de les publicacions dels centres de recerca CERCA de Catalunya per tal de determinar en quin grau els seus autors utilitzen les revistes en obert, els repositoris, les xarxes socials o altres llocs web per difondre els resultats de les seves investigacions.

Metodologia: S’ha analitzat una mostra de 3.778 articles de revista publicats per autors dels centres CERCA en el període 2011-15 presents a WoS (sobre un total de 44.423 que va ser la producció total) per tal de localitzar la disponibilitat en obert del text complet.

Resultats: El 76% del total (2.828 articles) tenen una o més versions disponibles en accés obert, però que només el 52% (1.940 articles) té una o més versions en revistes (d’accés obert pures, híbrides o amb embargament) o en repositoris, fet que posa de relleu la puixança de les xarxes socials acadèmiques com a factor explicatiu dels grans increments de disponibilitat en obert. Dels 2.828 articles dels quals se n’ha trobat com a mínim una versió en obert, s’han localitzat un total del 7.052 còpies. Pel que fa al tipus de versió, en un 75% dels casos s’han localitzat versions publicades, és a dir, la versió maquetada pels editors de les revistes. El nombre d’articles publicats en revistes d’accés obert (567) és molt similar al nombre d’articles publicats en revistes híbrides (624). Només el 40% dels articles de la mostra s’ha localitzat en algun repositori. Les xarxes acadèmiques inclouen el 50% dels articles de la mostra (1.881 publicacions) essent Researchgate i Academia les dues xarxes més utilitzades.