Publications

Export 6 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is D and Author is Andreu Sulé  [Clear All Filters]
2001
Sulé, A. (2001).  Directrius de biblioteques de presons: un estudi comparatiu. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.
Salmurri, C., Abadal E., Sancho M., Llevat M., Sulé A., & Corbera M. (2001).  Disseny i creació de la base de dades documental del Grup Godó. 8es Jornades Catalanes de Documentació: Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes.