Publications

Export 2 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: First Letter Of Title is I  [Clear All Filters]
Journal Article
Sulé, A. (2004).  Informe del seminari'Serveis especials a les biblioteques: parlen els usuaris' (Barcelona, 24 de febrer de 2004). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.