MEC: Manual d'exemples de catalogació

Manual d'exemples de catalogació

    Inici     Introducció     Cercador     Índex de regles     Índex de responsables  

Introducció

Aquest Manual d'exemples de catalogació pretén ser una eina per a la docència de la catalogació descriptiva. Com a tal vol facilitar el treball de l'alumnat de manera que tingui al seu abast una sèrie d'exemples comentats que complementin els exercicis que es fan en el marc de les assignatures relacionades.

El Manual recull cent cinc exemples catalogats d'acord amb les Regles angloamericanes de catalogació (Barcelona: Biblioteca de Catalunya; Vic: Eumo, 1996) —a partir d'ara AACR2. Per a cada un es dóna el registre complet —entrada principal, descripció i traça— en els formats ISBD i CATMARC, i un comentari ampli que s'organitza en el apartats següents: “Descripció”, amb notes sobre els punts que s'han considerat més remarcables de la descripció pròpiament dita; “Registre MARC”, que comenta els aspectes més rellevants o problemàtics de la codificació en aquest format; “Tria de l'encapçalament principal”, on s'anoten i es justifiquen les regles del capítol 21 de les AACR2 que han servit per decidir la tria de l'encapçalament de l'entrada principal; “Tria dels encapçalaments secundaris”, on s'anoten i es justifiquen les regles del capítol 21 que han servit per decidir la tria dels encapçalaments de les entrades secundàries, i “Forma dels punts d'accés i de les referències”, amb els comentaris relatius a les regles emprades per elaborar els punts d'accés de noms personals i d'entitat, i els títols uniformes (capítols 22, 23, 24 i 25 de les regles), així com les referències (que es deriven dels capítols anteriors i del 26). A continuació del registre en format ISBD s'anoten les referències de vegeu i vegeu també que correspondrien als encapçalaments principals i secundaris del registre corresponent. No s'han inclòs referències explicatives generals perquè s'ha considerat que no van lligades a un encapçalament concret, sinó a tot un grup d'encapçalaments que comparteixen una característica.

Si bé les AACR2 tenen edicions posteriors a l'edició catalana, s'ha decidit emprar aquest darrer text com a punt de partida per a l'elaboració dels exemples i dels comentaris perquè és el que l'alumnat té a l'abast. Només en algun cas —com ara en la catalogació de recursos integradors— s'ha fet referència a l'edició del 2002 de les AACR2 perquè aquesta darrera versió dóna solucions per a la catalogació d'aquests recursos que no estan incloses en les edicions prèvies de les regles.

Així mateix, tot i que està anunciada l'adopció propera del format MARC 21 per la Biblioteca de Catalunya i altres biblioteques catalanes, s'ha decidit emprar el Manual del CATMARC per a la codificació dels registres. La segona edició del Manual és del 1992, i des de llavors no hi ha hagut cap revisió o actualització del text —excepte la traducció que la BC féu de les directrius del camp 856, de localització i accés. El format català pateix, doncs, d'una manca d'actualització que és especialment notòria en la codificació de descripcions de recursos integratius, de publicacions seriades —tant en suport paper com en format electrònic— i de recursos electrònics en general, però que també afecta la codificació de tota mena de recursos bibliogràfics, ja que, per exemple, el format CATMARC no inclou camps per a entrades d'enllaç, i alguns dels codis previstos per als camps de dades codificades han quedat obsolets. L'opció de treballar amb el Manual del CATMARC obeeix al fet que mentre es preparava aquest recull d'exemples no es disposava de la traducció catalana del format MARC 21, i que es va donar per suposat que aquesta mancança dificultaria el treball de l'alumnat. Just quan es corregeixen les darreres proves d'aquest Manual d'exemples de catalogació s'ha rebut la notícia que la Biblioteca de Catalunya ha posat a disposició de les biblioteques catalanes la traducció catalana de MARC 21 concise format for bibliographic data. Així doncs, amb vista al futur pròxim està previst fer una nova versió del Manual que ara presentem amb els exemples codificats amb el format MARC 21.

El Manual vol il·lustrar l'aplicació de les regles de catalogació descriptiva i de les eines que hi estan associades. Tanmateix, per tal que els exemples siguin tan complets com sigui possible i incloguin els elements de dades que es troben en els registres catalogràfics, s'han inclòs els encapçalaments alfabètics de matèria i els codis de classificació corresponents en cada un dels exemples —tant a la traça del registre en format ISBD com en els camps del format CATMARC. Ara bé, aquesta informació es dóna només a tall d'exemple, i per això ni es justifica ni es comenta en la secció “Comentaris” del Manual. En la majoria dels casos, tant els encapçalaments alfabètics de matèria com les notacions de la classificació decimal s'han copiat d'altres catàlegs i només s'han revisat quan s'ha detectat algun error obvi o quan s'ha cregut convenient actualitzar alguns dels codis de la classificació decimal universal.

Els exemples del Manual inclouen els recursos bibliogràfics següents: llibres, fullets i fulls impresos (74 documents), materials cartogràfics (3 documents), música impresa (2 documents), materials gràfics (4 documents), enregistraments sonors (7 documents), enregistraments de vídeo —inclosos els DVD— (3 documents), recursos electrònics —incloses les publicacions seriades electròniques— (9 documents), objectes (1 document) i publicacions seriades —tant en suport paper com en format digital— (6 documents). S'ha procurat que els exemples escollits fossin representatius d'una gamma àmplia de casos inclosos en les AACR2 —tant a la primera part de descripció, com a la segona d'encapçalaments, títols uniformes i referències.

El Manual s'ha estructurat en una base de dades que permet cercar els exemples que conté mitjançant els responsables dels documents catalogats —noms personals i d'entitats que conformen els encapçalaments de les entrades principals i secundàries—, els seus títols, les regles involucrades en cada registre i el número del document catalogat. El sistema de cerca permet fer cerques directes o per mitjà dels índexs, facilita fer cerques amb combinacions booleanes, i permet limitar la cerca pel tipus de document —per exemple, els recursos electrònics, o els enregistraments sonors. També es dóna accés directe als índexs de regles i de responsables.

Quan s'accedeix a la informació de cada document, o bé per mitjà d'una cerca directa o bé per la consulta dels índexs, la primera pantalla que s'obté inclou, a l'esquerra, una imatge de la font principal d'informació des del peu de la qual es pot accedir a altres fonts d'informació —verso de la portada, contenidor, material d'acompanyament, il·lustracions, etc. A la dreta de la pantalla hi ha el registre en format ISBD i, si es dóna el cas, les referències que s'han elaborat per als encapçalaments del registre en qüestió. Un menú situat a la part superior del registre ISBD dóna accés al registre codificat en format CATMARC i als comentaris sobre els diversos aspectes de la catalogació del document organitzats de la manera que s'ha explicat més amunt. Així mateix, una icona en forma d'impressora facilita la impressió dels materials en format pdf que fan referència a un mateix document: el registre en format ISBD, amb les referències pertinents, i en format CATMARC, els comentaris i el material gràfic amb la reproducció de la font principal d'informació i altres fonts d'informació del document catalogat.

Una característica del recurs és que els enllaços faciliten molt la navegació. Així, per exemple, a més dels menús que acompanyen les imatges de cada document i la seva catalogació i els comentaris, també es pot fer una visita seqüencial de tots els documents catalogats des de la barra que hi ha al damunt de les imatges de cada un dels documents.

Amb aquesta eina que ara es posa a la vostra disposició, i que ha pogut fer-se gràcies a una ajuda a projectes d'innovació docent de la Universitat de Barcelona, esperem facilitar-vos l'aprenentatge d'una matèria que és bàsica per a la pràctica professional i fer-vos-la més grata. Esperem que aquest recurs us sigui útil i que us ajudi a millorar els resultats acadèmics i els professionals.

Assumpció Estivill
Març de 2004


Bibliografia utilitzada

Anglo-American cataloguing rules. 2nd ed., 2002 revision, 2003 update. Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2002–  . 1 vol. (en paginació múltiple). ISBN 0-8389-3537-0.

Bibliografía nacional española [recurs electrònic]. Madrid: Biblioteca Nacional: Chadwyck-Healey España, cop. 1996–  . Disc òptic (CD-ROM). ISSN 1136-9698.

Biblioteca de Catalunya. Catàleg de la Biblioteca de Catalunya [recurs electrònic]. [Barcelona]: BC. http://www.gencat.net/bc/virtua/catalan/vtls-basic.html.

Biblioteca Nacional (Espanya). Ariadna [recurs electrònic]: catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional. [Madrid]: BN. http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm.

Biblioteca Nacional (Espanya). Autoridades de la Biblioteca Nacional [recurs electrònic]. Madrid: Biblioteca Nacional: Chadwyck-Healey España, 1996–  . Disc òptic (CD-ROM). ISSN 1136-8217.

Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, [1996]–  . http://www.cbuc.es/ccuc/.

Clasificación decimal universal (CDU). Ed. abreviada de la Norma UNE 50001:2000. Adaptada por Rosa San Segundo Manuel. Madrid: AENOR, cop. 2001. XXXI, 779 p. ISBN: 84-8143-211-3.

Concrecions a la ISBD (M). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1996–  . 1 vol. (en fulls solts).

Concrecions a les AACR2. Part II, Encapçalaments, títols uniformes i referències [recurs electrònic]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2002. 210 p. Disponible a la secció Serveis professionals del web de la Biblioteca de Catalunya a l'adreça següent: http://www.gencat.net/bc/5_serpro/docdefinitiu.doc.

CONSER cataloging manual. Module 31, Remote access electronic serials (online serials) [recurs electrònic]. CONSER Program, updated Fall, 2003. 45 p. (http://www.loc.gov/acq/conser/Module31.pdf).

Gran enciclopèdia catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986–  . 26 v. ISBN: 84-85194-81-0. Versió electrònica amb el títol Hiperenciclopèdia d'accés restringit als usuaris amb llicència.

ISSN compact [recurs electrònic]. [Paris] : Chadwyck-Healey, [1992]–  . Disc òptic (CD-ROM). ISSN 1018-4783.

Library of Congress. Library of Congress authorities. [recurs electrònic]. [Washington]: Library of Congress. http://authorities.loc.gov/.

Library of Congress. Library of Congress online catalog [recurs electrònic]. [Washington]: Library of Congress. http://catalog.loc.gov/.

Library of Congress. Library of Congress rule interpretations. [2nd ed.]. Washington, D.C.: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1990–  . 2 vol. en fulls actualitzables. ISBN 0-8444-0639-2. La versió electrònica (The Library Corporation, cop. 1997–1999) es pot consultar a l'adreça següent: http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/lcri0000.htm.

Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) [recurs electrònic]. [Barcelona]: Biblioteca de Catalunya, cop. 2002. http://www6.gencat.net/bc/lemac/.

Manual del CATMARC. 2a ed., rev. i augm. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992. ISBN 84-393-2177-5. Disponible en versió electrònica a la secció Serveis professionals del web de la Biblioteca de Catalunya a l'adreça següent: http://www.gencat.net/bc/catmarc.pdf.

Olson, Nancy B. Cataloging of audiovisual materials and other special materials: a manual based on AACR. 4th ed. DeKalb, Ill.: Minnesota Scholarly Press, 1998. XX, 326 p. ISBN 0-933474-53-9.

Pautes per a l'ús del camp 856 [recurs electrònic]: traducció de les Guidelines for the use of the field 856. Rev. agost de 1999. [Barcelona]: Biblioteca de Catalunya, 2000. http://www.gencat.net/bc/856.htm.

Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-American cataloging rules, second edition, 1988 revision. [Barcelona]: Biblioteca de Catalunya; [Vic]: Eumo, 1996. XXX, 824 p. + Esmenes 1993. ISBN 84-7845-123-4.

Universitat de Barcelona. Biblioteca. Catàleg de fons modern [recurs electrònic]: documents posteriors a 1820. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, cop. 2002. http://eclipsi.bib.ub.es/virtua/catalan/.

University of California. Libraries. Melvyl [recurs electrònic]: the catalogo of the University of California Libraries. The Regents of the University of California, cop. 2004. http://melvyl.cdlib.org/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cdl90.


Abreviatures emprades en el Manual

AACR2Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-American cataloging rules,second edition, 1988 revision. [Barcelona]: Biblioteca de Catalunya; [Vic]: Eumo, 1996.
AACR2 (2002)   Anglo-American cataloguing rules. 2nd ed., 2002 revision, 2003 update. Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2002–  .
BCBiblioteca de Catalunya
CBUCConsorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
CCUCCatàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya
LCLibrary of Congress
LCRILibrary of Congress rule interpretations

En els exemples s'han utilitzat altres eines que sempre s'han citat pel títol i que, per tant, poden recuperar-se a partir de la bibliografia anterior.


© 2004, A. Estivill, J. Gascón, C. Miralpeix, A. Sulé