Avaluació de repositoris institucionals espanyols

Serrano-Vicente, Rocío, Melero, Remedios, Abadal, Ernest (2018). "Evaluation of Spanish institutional repositories based on criteria related to technology, procedures, content, marketing and personnel". Data Technologies and Applications, vol. 52, issue 3, p.384-404. <https://doi.org/10.1108/DTA-10-2017-0074>

Objectiu: Facilitar a través d'uns d'indicadors prèviament establerts, una visió del funcionament dels dipòsits institucionals espanyols i dels serveis que ofereixen a la seva institució ia la resta d'usuaris. Els descriptors seleccionats estan basats en aspectes tecnològics, de procediment, de continguts, màrqueting i del personal dedicat a la seva gestió

Metodologia: Per a l'establiment dels indicadors es va realitzar una revisió bibliogràfica exhaustiva dels indicadors ja existents i utilitzats per a avaluació de repositoris. Es van classificar en cinc categories (tecnologia, procediments, continguts, màrqueting i personal). Es va realitzar una enquesta online dirigida als gestors de 66 repositoris d'universitats i de centres d'investigació espanyols, amb l'objectiu de comprovar el grau de compliment dels indicadors seleccionats.

Resultats: Es van rebre 46 respostes, un 69% del total enviat. D'elles, 44 pertanyien a universitats i 2 a centres de recerca. DSpace és el programari més utilitzat (87%) seguit d'E-prints (5%). Un 65% dels dipòsits que poden exportar o importar les dades des d'altres sistemes de la universitat, sent el més freqüent el CRIS (32%). La majoria dels repositoris tenen mecanismes d'importació i exportació massiva de metadades i objectes digitals (83%). Els dipòsits que van esmentar facilitar estadístiques d'ús, utilitzen els mòduls de propis del programa (57%), seguits d'Analytics, Tasmània o el mòdul de la Univ del Minho. L'ús de les altmétricas està estès en un 44% dels dipòsits. Els autors i administradors són els que més dipositen (37 i 32%, respectivament), tot i que en un 44% no compten amb personal amb dedicació exclusiva. Els bibliotecaris revisen els registres abans de fer-los públics en un 83% dels casos, però, els embargaments es gestionen d'una manera automàtica en gairebé la meitat dels dipòsits (42%). La majoria dels enquestats (74%) va contestar que no disposaven d'un camp d'identificador d'autor com metadada. Cal assenyalar que un 78% dels dipòsits enquestats utilitza llicències obertes per a la distribució dels ítems dipositats. Més del 80% dels dipòsits disposa entre el 90 i 100 dels documents dipositats a text complet. Pel que fa a les eines per promocionar el repositori dins de la institució són principalment les sessions de formació presencials (82%), seguides de material de suport (manuals i ajudes, el 65%). Les autoritats acadèmiques fomenten l'accés obert entre els investigadors en un 56% dels casos, element que és vital en el màrqueting del repositori. Altres formes de donar-lo a conèixer són materials impresos com els fullets (52%) i els cartells (40%). Pel que fa als mecanismes de promoció entre els investigadors, un 40% elaboren informes i estadístiques dels documents més consultats, que són accessibles públicament. El 65% dels enquestats afirmen que realitzen promoció del repositori en mitjans externs a la universitat, com notes de premsa, conferències, blocs, seminaris, fullets informatius, Twitter o Facebook.