Sobre l'open peer review

Abadal, Ernest; Da-Silveira, Lúcia (2020). “Open peer review: otro paso hacia la ciencia abierta
por parte de las revistas científicas”. Anuario ThinkEPI, v. 14, e14e02.
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14e02

S'analitza l'aplicació del model obert a la revisió d'originals (open peer review) per tal de mostrar les oportunitats que presenta la seva utilització per part de les revistes. Es descriuen les característiques i tipus de revisió oberta existents, els avantatges i inconvenients de l'aplicació d'aquest model a les revistes, la valoració que fan els agents implicats en el procés (autors, revisors i editors) i, finalment, es valoren algunes experiències de bones pràctiques que serveixen per complementar el marc teòric.