Temària

El portal Temària indexa els articles de revistes científiques espanyoles d'Informació i Documentació accessibles a l'entorn web, i facilita la consulta del seu contingut per mitjà del conjunt de metadades Dublin Core (DC). Actualment inclou 4058 articles publicats a les revistes científiques següents: Anales de documentación, BiD, Cuadernos de documentación audiovisual, Cuadernos de documentación multimedia, Cuadernos EUBD Complutense, Documentación de las ciencias de la información, Hipertext.net, Item, Revista general de información y documentación; en el futur s'anirà ampliant a la resta de títols editats a Espanya. Els articles indexats al portal estan escrits, majoritàriament, en castellà i en català, tot i que també n'hi ha en anglès.

Responsable
Ernest Abadal
Any
2005