De re linguae

Darreres modificacions al diccionari normatiu: «prescripció literària»?

El passat 17 d’abril de 2015, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar una sèrie de modificacions al Diccionari de la llengua catalana, que fixa la norma escrita de la nostra llengua. En total, són 51 paraules noves, que a partir d’ara es consideren correctes en català, i quasi 300 modificacions en les definicions d’articles ja existents. Tots els canvis ja són consultables a la versió en línia del diccionari.

Entre les modificacions, n’hi ha una en l’article «biblioteca», que ens toca ben de prop. Fins ara, la primera accepció d’aquest terme era «Lloc que conté una col·lecció de llibres, publicacions periòdiques o altres documents, organitzats segons sistemes preestablerts i destinats a servir al públic». A partir d’ara, canvia lleugerament la darrera part de la definició: «Lloc que conté una col·lecció de llibres, publicacions periòdiques o altres documents, organitzats segons sistemes preestablerts, per a ésser consultats».

També s’han fet lleugeres modificacions formals en el contingut del verb «prescriure», que no impliquen canvis en el seu significat. Això ens dóna peu a comentar un ús impropi que modernament es dóna a aquesta paraula i derivats en el nostre camp professional. Quan diem «Prescripció de còmic» o «Aprendre a prescriure el fons cinematogràfic» (exemples presos d’un pla de formació de bibliotecaris) no volem utilitzar el sentit acceptat pel diccionari, que és sinònim d’«ordenar» o «receptar», sinó més aviat volem dir «aconsellar» o «recomanar». Serien aquests darrers verbs (i els seus derivats) els que hauríem d’utilitzar per parlar amb correcció acadèmica.

Vegeu la llista sencera de les noves incorporacions i modificacions al diccionari a partir d’aquest enllaç: http://www.iec.cat/activitats/butlleti/detall.asp?id_noticies=1492&numero=201.