Campus

Ja estan disponibles els resultats de l’enquesta de satisfacció i ocupació dels titulats de la Facultat (curs 2015-16)

Ja estan disponibles els resultats de la primera enquesta de titulats de la Facultat. Aquesta enquesta es va posar en marxa el curs passat per tal de recollir el grau de satisfacció i algunes dades d’ocupació dels nostres titulats amb l’objectiu d’obtenir informació que permeti introduir accions de millora. L’enquesta pretén completar les dades que periòdicament recull l’AQU sobre la satisfacció dels graduats i la inserció laboral. Totes aquestes enquestes es poden consultar al web del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat.

Les dades obtingudes a l’enquesta permeten percebre, entre d’altres coses, la bona opinió que els titulats tenen sobre les pràctiques i els programes de mobilitat. Els graduats en Informació i Documentació, per exemple, valoren molt positivament les pràctiques curriculars i no curriculars —amb 4.09 i 4 sobre 5 respectivament—, i un 79,48 % dels enquestats afirma que tornaria a triar la mateixa titulació. Per la seva banda, els graduats en Comunicació Audiovisual (encara que el nombre d’enquestes no és tan significatiu) estan satisfets amb les accions de mobilitat que han fet i les valoren amb un 3.69 sobre 5. L’enquesta també recull informació sobre els màsters, on els titulats destaquen que la formació els ha estat molt útil per millorar les capacitats que els han de permetre desenvolupar la seva activitat professional.