1 Tramesa de propostes

1.1 Comunicacions

Els autors que desitgin participar en ISKO España-Portugal 2019 amb una comunicació han d'enviar-ne un resum en castellà, portuguès, català o anglès. El resum (format odt, doc, docx) ha de seguir la plantilla prescrita per l'organització [descarregueu-la aquí] i ha d'incloure el títol, nom i afiliació dels autors, paraules clau, context del treball, objectius, metodologia, un avançament dels resultats i la bibliografia fonamental emprada. L'extensió del resum ha d'estar entre 1000 i 2500 paraules. La data límit per a la tramesa de propostes és el dia 15/1/2019  4/2/2019 i es farà en la plataforma preparada per tal efecte que es trobarà enllaçada des del web del congrés (https://fbd.ub.edu/isko2019/ca/enviaments).

Cada resum serà revisat pels membres del comitè científic. Els resultats d'aquest procés de revisió seran comunicats als autors abans del 28/2/2019.

1.2 Pòsters

Els autors que desitgin participar en ISKO España-Portugal 2019 amb la presentació d'un pòster han d'enviar-ne un resum (format odt, doc, docx) seguint la mateixa plantilla que la prescrita per a les comunicacions [descarregueu-lo aquí]. En aquest cas, però, l'extensió del resum serà d'unes 500 paraules. La data límit per a la tramesa de propostes és el dia 15/1/2019  4/2/2019 i es farà també en la plataforma que es trobarà enllaçada des del web del congrés (https://fbd.ub.edu/isko2019/ca/enviaments).

Els resultats del procés de revisió seran comunicats als autors abans del 28/2/2019.

1.3  Tallers

Els autors que desitgin participar en ISKO España-Portugal 2019 amb l’organització i realització d’un taller amb una orientació pràctica han d'enviar-ne una proposta (format odt, doc, docx) con los siguientes elementos:

  • Objectiu
  • Desenvolupament (explicació de la manera com es durà a terme i tipus de participació dels assistents)
  • Equipament necessari (maquinari i programari, etc.),
  • Requeriments per als participants
  • Nombre màxim de participants i altres dades que puguin ajudar a valorar la proposta

La data límit per a la tramesa de propostes és el dia 15/1/2019  4/2/2019 i es farà també en la plataforma que es trobarà enllaçada des del web del congrés (https://fbd.ub.edu/isko2019/ca/enviaments).

Els resultats del procés de selecció seran comunicats als autors abans del 28/2/2019.

 

2 Publicació del resum definitiu i revisat dels pòsters

No més tard del 15/5/2019 cada autor ha de substituir a la plataforma ConfTool l'arxiu que va enviar amb el resum de la seva proposta (que es va utilitzar únicament per l'avaluació de la proposta) per un nou arxiu que contindrà només la informació que publicarem a la web del congrés: títol del pòster, identificació dels autors (amb dades d'afiliació i codi ORCID) i resum de no més de 500 paraules.

Les pautes i dimensions per als pòsters estan disponibles a la pàgina: https://fbd.ub.edu/isko2019/ca/posters

 

3 Publicació del resum definitiu i revisat de les comunicacions

Abans del 15/5/2019 cada autor ha de reemplaçar a la plataforma ConfTool l'arxiu que va enviar amb un resum extens (que es va utilitzar únicament per a l'avaluació de la seva proposta) per un nou arxiu que contindrà només la informació que publicarem al web del congrés: títol de la comunicació, identificació dels autors (amb dades de filiació i codi ORCID) i resum de no més de 500 paraules. 

A continuació, però sempre abans que finalitzi el dia 15/6/2019, els autors comunicaran la URL d'accés al preprint que hauran escrit per tal que aquesta informació s’afegeixi al resum perquè tothom pugui consultar el text complet abans del congrés. [vegeu una llista orientativa de servidors de preprints al punt 5].

Recomanem que presentin el preprint segons la plantilla que s'ha acordat per a la posterior publicació de les actes:

La URL es farà constar al camp "comentario del usuario" de la fitxa de registre de la persona que va enviar la proposta de comunicació, en la plataforma ConfTool. Les passes que cal seguir són:

  • Entrada al portal de tramesa de propostes (https://fbd.ub.edu/isko2019/propuestas/) > Sumario > Editar datos del usuario > Ompliu el camp “Comentario del usuario”.
  • Indiqueu en files separades totes les URL dels preprints que corresponguin a les comunicacions on aquesta persona n'és corresponding author (és a dir, qui va enviar la proposta).
  • XXX es el número de registre de la proposta a la plataforma ConfTool i la URL és l'adreça web per a accedir al preprint.

 

Ficha usuario en plataforma ConfTool

La disponibilitat del preprint es farà constar al certificat de participació en ISKO España-Portugal 2019. D'altra banda, en aportar el preprint, els autors tindran l'oportunitat d'assolir un major impacte en el debat a la sessió de comunicacions on participin.

 

4 Presentació oral de comunicacions

Com que els assistents hauran pogut consultar el preprint de la comunicació prèviament, l'objectiu primordial de les sessions serà facilitar la interacció entre autor i públic. Aquest podrà aportar comentaris i suggeriments que millorin el treball per a la seva publicació en les actes, com si es tractés d'un sistema de revisió en obert amb la participació del públic i de representants del comitè científic. Un relator prendrà nota del desenvolupament de cada sessió, però el debat i les observacions rebudes tindran com a principals beneficiaris els autors.

 

5 Publicació de les comunicacions en forma d’actes

ISKO Ibérico publicarà les actes en format digital (amb el seu ISBN corresponent), dins de la sèrie de publicacions resultants dels congressos.

 

6  Llista orientativa de servidors de preprints

Abans de triar un servei per difondre el preprint, és convenient esvair tots els dubtes sobre la naturalesa d’aquesta tipologia documental i la seva operativa. Per això, i sense ànim d’exhaustivitat, suggerim la consulta d’aquest tres documents:

  • Vídeo del Seminario "¿Qué es esto de los preprints... y cómo me afecta?" (13 de marzo 2019): organizado en colaboración con el CRICC (Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura) de la Universitat de Barcelona para clarificar el alcance y características de este formato de comunicación científica a partir del punto de vista de un autor (Enrique Orduña, profesor de la Universitat Politècnica de València) y de un editor (Facundo Santomé, editor científico en MDPI)  familiarizados con los preprints.

Els participants que presentin comunicacions a ISKO España-Portugal 2019 seran responsables de triar el servidor de preprints que consideren més apropiat. La llista que mostrem té doncs un valor merament informatiu de presentació d’alguns exemples, amb l’enllaç a la plana on s’expliquen les polítiques de tramesa:

* Llista en procés d’actualització permanent

 

7 Dates clau:

- Tancament del termini de tramesa de resums: 15/1/2019 porrogat fins el 4/2/2019

- Resposta dels avaluadors: abans del 28/2/2019

- Tancament de la tramesa del resum corregit de la comunicació/póster: 15/5/2019

- Tancament de la tramesa de la URL del preprint: 15/6/2019

- Tancament de la tramesa del text definitiu de la comunicació per a la publicació en les actes: 15/7/2019