Campus

Convocatòria de premis extraordinaris de graus i màsters 2022-2023

D’acord amb la normativa de premis extraordinaris de la Universitat de Barcelona, la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals obre la convocatòria per a l’atorgament dels premis extraordinaris dels graus en Comunicació Audiovisual i en Informació i Documentació, així com dels màsters en Gestió de Continguts Digitals, Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació, i d’Humanitats Digitals.

Requisits:

– Poden sol·licitar premi extraordinari els alumnes que hagin finalitzat els seus estudis durant el curs 2022-2023, i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

– Qualificacions:

  • Els premis extraordinaris de grau s’atorguen a tots els alumnes que han finalitzat els estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9, calculada segons la normativa vigent. En aquells ensenyaments de grau en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9 o superior, la Facultat proposarà la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.
  • Opten al premi extraordinari de màster els estudiants que hagin finalitzat els estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi per cada 15 estudiants o fracció de 15 dels que hi optin.

La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria de la Facultat, com a màxim fins al dia 15 de desembre de 2023.

La data de lliurament dels premis extraordinaris serà comunicada als premiats, en el seu moment, pel Servei de Gestió Acadèmica de la UB.

Més informació a:

– Normativa de grau: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

– Normativa de màster: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_master.pdf