Esporgar la biblioteca a l’escola i a l’institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons