Objectius

Els principals objectius de PolDoc Hispànic són:

Crear un instrument bàsic de treball per als professionals que han d'elaborar, revisar i actualitzar les polítiques de desenvolupament i gestió de la col·lecció de qualsevol unitat d'informació.

Facilitar l'anàlisi i l'explotació de les dades obtingudes que permeti elaborar un estat de la qüestió sobre les polítiques de desenvolupament de la col·lecció a l'àrea hispànica.

Promoure la coordinació amb altres projectes europeus de característiques similars per ampliar el potencial dels dos objectius precedents: més documentació bàsica accessible per als professionals i més dades per als investigadors.