Challenges for the educational system during lockdowns: A possible new framework for teaching and learning for the near future

1 comment

Boté-Vericad, Juan-José. (2021). Challenges for the educational system during lockdowns: A possible new framework for teaching and learning for the near future. Education for Information, 37(1), 149–153. Disponible a <https://doi.org/10.3233/EFI-200008>.


A l'article es presenta una revisió d’un marc teòric sobre un possible nou marc d’ensenyament en el futur. S’argumenta que durant el periode de pandèmia s’ha incrementat la bretxa digital. D’acord amb un informe de Nacions Unides es preveu que la mitat d’estudiants (uns 830 milions) de tot el món no tindrà cap tipus de recurs tecnològic al seu abast per seguir la docència en línia.

Aquesta bretxa digital es genera especialment en les zones rurals degut al baix ample de banda de que disposen, generant problemes a nivell educatius i d’altres. També el professorat s’ha trobat que no disposava dels recursos ni de l’espai adequat a les seves llars per impartir docència des de les seves llars.

Poques universitats al món estaven preparades inicialment per un confinament degut a que el seu model d’ensenyament és en línia.

Com conseqüència d’aquests elements i d’altres es possible que sorgeixin noves metodologies així com pedagogies educatives.