Perception of the barriers to women’s professional development in the cultural sector: A gender perspective study

1 comment

Villarroya, A., & Barrios, M. (2022). Perception of the barriers to women’s professional development in the cultural sector: A gender perspective study. European Journal of Women’s Studies. Disponible a https://doi.org/10.1177/13505068221092279.

Aquest article té com a objectiu principal explorar les percepcions dels professionals de la cultura entorn els obstacles que dificulten la participació i experiència plena de les dones en el mercat de treball cultural a Catalunya. L’article aprofundeix en la percepció entorn les barreres que impedeixen la incorporació de les dones a determinades professions, la progressió professional dins les organitzacions, així com el mateix reconeixement i visibilitat de les seves creacions que els homes. A diferència d’estudis previs que han tractat totes aquestes dificultats de manera individual; en aquesta recerca es consideren totes elles de manera conjunta.

En la primera part de l’article es fa un repàs a la literatura acadèmica que ha tractat aquestes quatre dimensions. En concret, es fa esment d’aquells estudis que apunten la manca de confiança, els estereotips socials de gènere i les pròpies característiques del treball creatiu com a principals obstacles que dificulten l’entrada de dones a certs camps culturals. En el cas dels factors limitadors de la progressió professional de les dones s’esmenten el “sostre de vidre”, les dificultats de conciliació, i els models de governança, entre d’altres. De la mateixa manera, entre les dificultats a les que han de fer front les dones per a obtenir reconeixement i visibilitat de les seves creacions, es fa esment de l’exposició a la crítica constant, sovint motivada pel gènere, els estereotips, els models de governança de les institucions, etc.

A partir d’un estudi d’enquesta entre professionals de la cultura a Catalunya, els resultats mostren opinions similars entre gèneres pel que fa a les dificultats associades amb la conciliació de la vida laboral i familiar com a obstacle més important que impedeix a les dones entrar en determinats àmbits culturals i també ascendir a posicions de presa de decisions. Malgrat això, les percepcions entorn les barreres que afecten el reconeixement dels èxits professionals de les dones varia molt entre homes i dones. Mentre que els homes posen més èmfasi en els problemes de conciliació de la vida laboral i familiar, les dones esmenten amb més freqüència l'existència d'un sostre de vidre i la seva exclusió de les xarxes d'influència. Pel que fa a la visibilitat artística femenina, encara que la interseccionalitat és esmentada pels dos gèneres com a principal factor limitatiu, hi ha diferències notables entre la percepció de les dones i dels homes pel que fa a d’altres barreres. En aquest sentit, els homes es refereixen amb més freqüència a les barreres derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar, així com a l'associació de la creativitat amb la masculinitat com a principals factors limitadors de la visibilitat de les creacions artístiques femenines.