Responding to the Initial Challenge of the COVID-19 Pandemic: Analysis of International Responses and Impact in School and Higher Education

1 comment

Stracke, C. M., Burgos, D., Santos-Hermosa, G., Bozkurt, A., Sharma, R. C., Swiatek Cassafieres, C., dos Santos, A. I., et al. (2022). Responding to the Initial Challenge of the COVID-19 Pandemic: Analysis of International Responses and Impact in School and Higher Education. Sustainability, 14(3), 1876. MDPI AG. Disponible a <http://dx.doi.org/10.3390/su14031876>


Gema Santos, investigadora del CRICC, publica l'article 'Responding to the Initial Challenge of the COVID-19 Pandemic: Analysis of International Responses and Impact in School and Higher Education’, conjuntament amb autors de diferents països.

L'article presenta els resultats d’una recerca sobre com l’educació i la ciència oberta van ajudar a reduir l’impacte pandèmia de la COVID-19 en l'ensenyament. Concretament, es mostra l’estat de l'art del panorama educatiu internacional, durant el primer any de la pandèmia, a través de l’anàlisi de 13 països (Austràlia, Brasil, França, Índia, Mèxic, Països Baixos, Nigèria, Espanya, Corea del Sud, Suècia, Taiwan, Turquia i el Regne Unit).

L’estudi inclou el resums dels informes complets de cada país, amb l’objectiu d’identificar bones pràctiques, debilitats, lliçons apreses i comportaments que ajudin a definir unes recomanacions a tirar endavant en el futur. Els resultats han estat classificats en tres nivells educatius genèrics (macro, meso i micro) i al voltant de set aspectes i tendències clau, que són vàlids per tots o per la majoria dels països: (1) educació formal a distància per primera vegada; (2) enfocaments similars per a l'educació formal; (3) falta d’infraestructures per compartir recursos educatius oberts; (4) diferents mètodes i pràctiques d'ensenyament i aprenentatge; (5) educació oberta i accés a recursos educatius oberts; (6) necessitat urgent de desenvolupament professional i formació del professorat i (7) avaluació i seguiment dels entorns d'aprenentatge, el professorat i l’estudiantat. Finalment, es comparteixen una sèrie de recomanacions per a millorar les escoles i les universitats del futur, abordant com l'educació oberta i la ciència oberta poden beneficiar l’educació formal; promovent la igualtat d'accés a la tecnologia, fomentat formes àgils i creatives de col·laboració i garantint la sostenibilitat.