De re linguae

Cursos de català al campus de Sants

Al segon semestre, comencen molts del cursos de llengua catalana que ofereixen els serveis Lingüístics de la UB, i alguns s’imparteixen precisament al Campus de Sants. És una bona ocasió, doncs, per estar atents al que ens proposen. Entre d’altres possibilitats, tenim el curs de nivell superior que comença l’1 de febrer (sessions de dilluns i dimecres) o el 2 de febrer (sessions de dimarts i dijous).

El certificat de nivell superior de català que la Universitat de Barcelona entrega als estudiants que superen el curs és equivalent al certificat de la Generalitat de Catalunya i es correspon amb el nivell C2 del Marc europeu comú de referència. A més, els estudiants que participen en el curs i l’aproven poden obtenir 8 crèdits acadèmics.

La inscripció s’ha de fer presencialment a l’oficina dels Serveis Lingüístics, al mateix edifici de Sants. La matrícula està oberta a estudiants de la UB i a públic extern.