Directrius

Què és l'aprenentatge servei i qui pot ser-ne destinatari

L'aprenentatge servei (ApS) és una proposta educativa que combina l'aprenentatge de competències, habilitats i valors amb el servei a la comunitat en un únic projecte en què els participants es formen alhora que treballen sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Per tal de determinar la conveniència i la viabilitat d'implicar alumnat i professorat del grau de Comunicació Audiovisual en iniciatives d'altres entitats, la valoració de propostes de col·laboració implicarà un seguit de condicions.

  1. La iniciativa ha de tenir un interès pedagògic i acadèmic, i ha de permetre desenvolupar competències transversals i específiques de la titulació.
  2. El producte audiovisual resultant ha de tenir una repercussió social, política, cultural o econòmica i ha de comptar amb l'aval d'una institució pública, una entitat social o una empresa. Tindran preferència les propostes adreçades de manera directa o indirecta a col·lectius en situació de vulnerabilitat social o en risc de formar-ne part.
  3. La proposta ha de poder desenvolupar-se de forma natural en el marc d'una assignatura, tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista cronològic (un semestre acadèmic; només en casos excepcionals, un curs acadèmic) i ha de comptar amb la figura d'un tutor.
  4. La col·laboració no pot quedar limitada a la realització del producte audiovisual, sinó que ha d'incloure una tasca de conceptualització i investigació de la obra a realitzar.
  5. El producte no pot tenir com a finalitat principal un benefici comercial (p. ex., un espot publicitari o un vídeo promocional) o un benefici exclusiu per a l'entitat promotora. En tal cas, si la proposta prové de la pròpia universitat, la fórmula adient és la convocatòria de beques de col·laboració.
  6. El projecte ha de ser (o esdevenir) formalment un projecte d'innovació docent, de transferència de coneixement o de recerca, en el qual hi ha d'estar implicat professorat de l'àrea de Comunicació Audiovisual del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual.
  7. El proponent ha d'estar disposat a aportar, si el projecte ho requereix, uns recursos en forma de dotació econòmica (beca de col·laboració, dietes, lloguer de material, etc.).
  8. L'activitat desenvolupada pels estudiants no pot incórrer en competència deslleial amb el sector professional. El destinatari del servei ha de tenir present que els estudiants desenvolupen una activitat d'aprenentatge en el marc de la seva formació universitària. Per tant, podrien cometre errors i el producte final podria no ser satisfactori. El grup In-COMAV vetllarà sempre per la qualitat del servei, però en cap cas el projecte substituïrà la prestació d'un servei professional.