[Atenció: nou termini de presentació de propostes, 4 de febrer]

El Consorci doctoral és un espai d'interacció entre doctorands i investigadors, que pretén contribuir a la formació de joves investigadors pre-doctorals i promoure la interacció entre estudiants de diversos orígens. Vol ser un espai que possibiliti l’avaluació i el debat de projectes de tesi davant d’investigadors vinculats als programes de postgrau de les universitats participants a l’EDICIC 2019.

Per participar-hi, els estudiants han d'enviar un correu electrònic a l'adreça edicic2019@ub.edu, amb un breu currículum, un document de conformitat i un resum de la recerca doctoral. Al camp "Assumpte" del missatge s'hauran de consignar les dades següents: [CONSORCI DOCTORAL] proposta de Nom Cognom1 Cognom2.

La data límit per a l'enviament de la documentació serà el 31 de gener 4 de febrer de 2019. El comitè científic oferirà la llista de propostes acceptades el 28 de febrer de 2019.

Les propostes poden presentar-se en català, espanyol, anglès o portuguès. Aquestes seran, així mateix, les llengües en què es podrà exposar durant la trobada.

 

Característiques dels documents que es sol·liciten:

a) Breu currículum:     

 • Format pdf     
 • 300 paraules d'extensió com a màxim

b) Resum de la investigació doctoral:     

 • Format pdf     
 • El resum ha d'incloure:        
  • Nom de l'estudiant         
  • Títol de la tesi doctoral         
  • Nom del director/a de la tesi        
  • Programa de doctorat en el qual participa         
  • Estat actual de la tesi: projecte d'investigació aprovat, fase intermèdia, tesi a punt d'acabar, etc.         
  • Resum de 500 a 1000 paraules d'extensió que inclogui, en la mesura del possible l'estructura següent: estat de l'art, finalitat i objectius, metodologia i resultats esperats

c) Document de conformitat per part del director/a de la tesi:    

 • Declaració signada pel director/a de la tesi conforme s'accepta i dóna suport que l'estudiant es presenti a aquesta convocatòria.

 

Beques d'inscripció i allotjament:

Des del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona s'ofereixen 10 beques per facilitar l'assistència dels doctorands.  Cadascuna d'aquestes beques inclou l'allotjament de dues nits (sense manutenció) i la gratuïtat de la taxa d'inscripció a l'esdeveniment.

Per poder optar a una d'aquestes beques cal incloure en la documentació anteriorment detallada una carta motivada, en la qual se sol·liciti la beca i s'exposin els mèrits del sol·licitant. El comitè avaluador fallarà l'assignació d'aquestes beques juntament amb la llista definitiva de les propostes acadèmiques acceptades.

 

Dates d'interès:

- Data límit per a l'enviament del resum i la documentació: 4/2/2019

- Data de notificació de l'acceptació de la proposta: 28/2/2019