1 Tramesa de propostes

1.1 Comunicacions

Els autors que desitgin participar a EDICIC amb una comunicació han d'enviar-ne un resum en castellà, portuguès, català o anglès. El resum (en format odt, doc o docx) ha de seguir la plantilla prescrita per l'organització [descarregueu-la aquí] i ha d'incloure el títol, nom i afiliació dels autors, paraules clau, context del treball, objectius, metodologia, un avançament dels resultats i la bibliografia fonamental emprada. L'extensió del resum ha d'estar entre 1000 i 2500 paraules. La data límit per a la tramesa de propostes és el dia 15/1/2019  4/2/2019 i es farà a través de la plataforma preparada per tal efecte que es troba enllaçada des del web de l'Encuentro (https://fbd.ub.edu/edicic2019/ca/enviaments).

Cada resum serà revisat pels membres del comitè científic. Els resultats d'aquest procés de revisió seran comunicats als autors abans del 28/2/2019.

1.2 Pòsters

Els autors que desitgin participar a  EDICIC amb la presentació d'un pòster han d'enviar-ne un resum (en format odt, doc o docx) seguint la  mateixa plantilla que la prescrita per a les comunicacions [descarregueu-la aquí]. En aquest cas, però, l'extensió del resum serà d'unes 500 paraules. La data límit per a la tramesa de propostes és el dia 15/1/2019  4/2/2019 i es farà també a través de la plataforma(https://fbd.ub.edu/edicic2019/envio).

Cada resum serà revisat pels membres del comitè científic. Els resultats d'aquest procés de revisió seran comunicats als autors abans del 28/2/2019.

 

2 Publicació del resum definitiu i revisat dels pòsters

No més tard del 15/5/2019 cada autor ha de substituir a la plataforma ConfTool l'arxiu que va enviar amb el resum de la seva proposta (que es va utilitzar únicament per l'avaluació de la proposta) per un nou arxiu que contindrà només la informació que publicarem a la web del congrés: títol del pòster, identificació dels autors (amb dades d'afiliació i codi ORCID) i resum de no més de 500 paraules.

Les pautes i dimensions per als pòsters estan disponibles a la pàgina: https://fbd.ub.edu/edicic2019/ca/formatposters

 

3 Publicació del resum definitiu i revisat de les comunicacions

No més tard del 15/5/2019 cada autor ha de substituir a la plataforma ConfTool l'arxiu que va enviar amb el resum extens (que es va utilitzar únicament per l'avaluació de la seva proposta) per un nou arxiu que contindrà només la informació que publicarem a la web del congrés: títol de la comunicació, identificació dels autors (amb dades d'afiliació i codi ORCID) i resum de no més de 500 paraules.

A continuació, però sempre abans de que finalitzi el dia 15/6/2019, els autors comunicaran la URL d'accés al preprint que hauran escrit [vegeu una llista orientativa de servidors de preprints al punt 5].

La URL es farà constar al camp "comentario del usuario" de la fitxa de registre de la persona que va enviar la proposta de comunicació, en la plataforma ConfTool. Les passes que cal seguir són:

  • Entrada al portal de tramesa de propostes (https://fbd.ub.edu/edicic2019/propuestas/) > Sumario > Editar datos del usuario > Ompliu el camp “Comentario del usuario”.
  • Indiqueu en files separades totes les URL dels preprints que corresponguin a les comunicacions on aquesta persona n'és corresponding author (és a dir, qui va enviar la proposta).
  • XXX es el número de registre de la proposta a la plataforma ConfTool i la URL és l'adreça web per a accedir al preprint.

Fitxa d'usuari plataforma ConfTool

La disponibilitat del preprint es farà constar al certificat de participació en EDICIC 2019. D'altra banda, en aportar el preprint, els autors tindran l'oportunitat d'assolir un major impacte en el debat de la sessió on participin.

4 Presentació oral de comunicacions

Com que els assistents hauran pogut consultar un resum o el preprint de la comunicació prèviament, l'objectiu primordial de les sessions serà facilitar la interacció entre autor i públic. Aquest podrà aportar comentaris i suggeriments que millorin el treball per a la seva possible publicació com a article de revista, com si es tractés d'un sistema de revisió en obert amb la participació del públic i de representants del comitè científic. Un relator prendrà nota del desenvolupament de cada sessió, però el debat i les observacions rebudes tindran com a principals beneficiaris els autors. Això, però, no pot condicionar la decisió de cada revista pel que fa al procés d'admissió i revisió dels preprints que rebin com a manuscrits per a la seva publicació.

5 Publicació de les comunicacions en forma de articles de revista

Els autors poden enviar els preprints a una revista immediatament després del seu dipòsit en un servidor solvent de preprints, tot i que es recomana esperar la presentació oral durant l'Encuentro per introduir posteriorment millores a partir dels comentaris dels col·legues i assistents.

Els autors són lliures de triar la revista que creguin oportuna si volen enviar el seu preprint com a manuscrit avaluable, tot i que haurien d’informar-se sobre la política que cada publicació té al respecte. Així, determinades revistes ja manifesten de forma explícita en les seves instruccions que accepten preprints. Per exemple, aquest és el cas del Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) quan a la secció “Author guidelines” (https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/23301643/homepage/forauthors.html) diu: “JASIST will consider for review articles previously available as preprints on non-commercial servers such as ArXiv, bioRxiv, psyArXiv, SocArXiv, engrXiv, etc.”

Ara bé, la majoria de revistes de la nostra àrea en l’àmbit iberoamericà encara no es pronuncien amb claredat sobre aquest particular. Per tant, per tenir constància fefaent de les revistes que acceptaran l'avaluació de preprints derivats de l'Encuentro, l'organització ha acordat amb els editors de les revistes llistades a continuació que l'existència d'un preprint previ no serà cap obstacle per admetre a revisió els treballs. Els articles que es publiquin un cop superat el procés de revisió, ho seran per decisió sobirana i exclusiva dels editors de les revistes.

Revistes considerades en l'acord. S'ofereix l'enllaç a les instruccions per als autors de cada revista, ja que cada títol té diferents condicions de tramesa i publicació:

 

6 Llista orientativa de servidors de preprints

Abans de triar un servei per difondre el preprint, és convenient esvair tots els dubtes sobre la naturalesa d’aquesta tipologia documental i la seva operativa. Per això, i sense ànim d’exhaustivitat, suggerim la consulta d’aquest tres documents

  • Vídeo del Seminario "¿Qué es esto de los preprints... y cómo me afecta?" (13 de marzo 2019): organizado en colaboración con el CRICC (Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura) de la Universitat de Barcelona para clarificar el alcance y características de este formato de comunicación científica a partir del punto de vista de un autor (Enrique Orduña, profesor de la Universitat Politècnica de València) y de un editor (Facundo Santomé, editor científico en MDPI)  familiarizados con los preprints.

Els participants que presentin comunicacions a EDICIC 2019 seran responsables de triar el servidor de preprints que consideren més apropiat. La llista que mostrem té doncs un valor merament informatiu de presentació d’alguns exemples, amb l’enllaç a la plana on s’expliquen les polítiques d’enviament:

* Llista en proceso de actualización permanente

7 Dates clau:

- Tancament del termini de tramesa de resums: 15/1/2019 porrogat fins el 4/2/2019

- Resposta dels avaluadors: abans del 28/2/2019

- Data límit de tramesa del resum corregit de la comunicació o del pòster: 15/5/2019

- Data límit per a comunicar la URL del preprint: 15/6/2019