Ajuts per a la revalorització cultural i modernització de les llibreries

El passat 29 de juny de 2015 es publicà al BOE (n.º 154, p. 53.365-53.382) la «Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y modernización de las librerías». Disponible en línia en aquest enllaç http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7221.pdf