Ajuts del Ministeri per a llibreries

El passat divendres 17 de febrer de 2017, es va publicar al BOE una convocatòria del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (Direcció General d’Indústries Culturals i del Llibre) per adjudicar subvencions per a la «revalorización cultural y modernización de las librerías».

No es tracta d’una novetat: fa dos anys ja es van convocar unes ajudes similars, amb un import total, en aquella ocasió, de 150.000 euros. Se’n van beneficiar 39 llibreries de tot Espanya, com es pot veure en la resolució corresponent. 

Ajuts per a la revalorització cultural i modernització de les llibreries

El passat 29 de juny de 2015 es publicà al BOE (n.º 154, p. 53.365-53.382) la «Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y modernización de las librerías». Disponible en línia en aquest enllaç http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7221.pdf