Publications

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is A  [Clear All Filters]
2000
Gascón, J., & Sulé A. (2000).  Alguns aspectes d'organització dels catàlegs i de la catalogació. Gascón García, Jesús. Fonaments d'anàlisi documental. Barcelona : EdiUOC, 2000. -.
1999
Sulé, A. (1999).  Automatización de bibliotecas. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 185-187.