Publications

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is T  [Clear All Filters]
Journal Article
Sulé, A. (2004).  Tecnologies de la informació (barates) aplicades a persones amb necessitats especials. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.